Algemene Leveringsvoorwaarden en Betalingscondities

You're Beauty full , Gevestigd te 

Koning Gustaafweg 2, praktijkruimte 1118a 4301NP Zierikzee 

Ingeschreven bij de K.v.K. te Breda onder nummer 82425426
BTW-nummer NL003681711B68


1.Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website Www.yourebeautyfull.nl, alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die You're Beautyfull aanbied c.q. levert.

2. You're Beautyfull is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen
1. Het doen van aanbiedingen door yourebeautyfull is vrijblijvend en verbindt haar niet die overeenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.
2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.
3. Yourebeautyfull behoud zich te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.
4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijs factoren is yourebeautyfull gerechtigd de orderprijs die overeenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport
1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 1a2 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.


2. Indien de capaciteit van yourebeautyfull op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is yourebeautyfull bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.


3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.

4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5. Kleine bestellingen die door de brievenbus passen kunnen per brievenbuspost verzonden worden op risico van de koper.

5.Klachten
1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij yourebeautyfull te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.

2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.

3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde als ook de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door yourebeautyfull in behandeling genomen.

4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

6.Retourzendingen
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een email te sturen naar knipenbeauty@gmail.com 

Producten van cosmetische aard, vloeistoffen en met een houdbaarheidsdatum kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking ongeopend is of het product/verpakking nog dicht geseald is i.v.m. hygiënische en gezondheidsredenen.

In geval van een herroeping van de totale verzending ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

13.Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen bank betaling.
Of ophalen waarbij contante betalinh mogeliji is.

7. Als de betaling uit blijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratie kosten e.d.

15.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Yourebeautyfull aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheids reacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. Yourebeautyfull is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. Yourebeautyfull kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal yourebeautyfull de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

4. Yourebeautyfull is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

16.Overmacht en ontbinding
1. Onder overmacht aan de zijde van yourebeautyfull wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, ziekte van eigenaar, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan yourebeautyfull van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van yourebeautyfull, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van yourebeautyfull die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht yourebeautyfull als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft yourebeautyfull het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door yourebeautyfull is mogelijk indien yourebeautyfull: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft yourebeautyfull door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

17.Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van yourebeautyfull. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van yourebeautyfull te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op foto’s berust bij yourebeautyfull. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan yourebeautyfull. Yourebeautyfull mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

18.Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, met dien verstande dat yourebeautyfull zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als yourebeautyfull zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om yourebeautyfull schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze als dan door yourebeautyfull zal worden gerespecteerd.